Regulamin - Konkurs Nobo

Regulamin promocji

Niniejszy regulamin obowiązuje w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności z innymi informacjami, w tym reklamami i materiałami promocyjnymi. Instrukcje dotyczące dokonywania zgłoszeń i przyznawania nagród są uważane za część niniejszego regulaminu. Uznaje się, że wszystkie osoby korzystające z promocji, akceptują zasady niniejszego regulaminu. Prosimy o zachowanie kopii niniejszego regulaminu.

Organizator: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 8SZ, United Kingdom.

Prosimy nie przesyłać zgłoszeń na powyższy adres.

1. Kwalifikowalność 

1. Promocja Office Rewards („Program”) jest otwarta dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Austrii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Czech i Polski, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy ACCO Brands („Organizator”) i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy ACCO Brands i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją. Promocja jest nieważna, jeśli jest zabroniony przez prawo lokalne. 

2. Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni nie kwalifikują się do wysyłania zgłoszeń na rzecz swoich klientów. 

2. Rejestracja

1. Do rejestracji i udziału w Programie wymagany jest dostęp do Internetu.

2. W celu rejestracji, należy odwiedzić stronę www.officerewards.eu, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, określić rodzaj użytkownika (zakup do użytku domowego lub dla firmy) oraz w przypadku użytkowników kupujących dla firmy określić swoje stanowisko, branżę i wielkości firmy. 

3. Uczestnicy Programu mogą posiadać tylko jedno konto, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą wybranego adresu e-mail i hasła. Konta utworzone automatycznie za pomocą urządzeń lub procesów nie są dozwolone. Wszystkie takie konta zostaną usunięte z rogramu. 

4. Uczestnicy mogą zarejestrować się tylko w ich kraju zamieszkania i za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

5. Do wysłania zgłoszenia wymagana jest rejestracja.

6. W przypadku, gdy konto Uczestnika jest nieaktywne przez okres 12 miesięcy lub dłużej, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika z Programu. Organizator podejmie starania, aby skontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail, w celu powiadomienia ich o usunięciu konta w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi w ciagu 30 dni.

3. Produkty objęte promocją

1. Aby wysłać zgłoszenie, należy zakupić produkty objęte promocją. O produktach objętych promocją poinformujemy w materiałach promocyjnych oraz w sekcji „Aktualne oferty” na stronie www.officerewards.eu.  

2. Produkty objęte promocją należy zakupić w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany. 

3. Produkty objęte promocją należy zakupić w okresie określonym w materiałach promocyjnych oraz w sekcji „Aktualne oferty” na stronie www.officerewards.eu. Datę zakupu produktu objętego promocją należy potwierdzić ważnym dowodem zakupu. 

4. Zgłoszenia w ramach Programu należy wysłać w ciągu 30 dni, od daty zakupu produktu objętego promocją. 

5. Produkty objęte promocją muszą być nowymi i oryginalnymi produktami ACCO Brands dostarczonymi przez zarejestrowanych dystrybutorów ACCO Brands. 

6. Promocja ta nie może być stosowana w połączeniu z innymi promocjami ACCO Brands.

7. Produkty objęte promocją są dostępne do wyczerpania zapasów. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówień na produkty objęte promocją przez dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych w trakcie trwania okresu promocyjnego.

4. Zgłoszenia

1. Aby ubiegać się o otrzymanie karty podarunkowej, Uczestnicy muszą wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.officerewards.eu, podając kod kreskowy produktu objętego promocją, kod promocyjny produktu oraz przedstawić dowód zakupu zgodnie z regulaminem Programu.

2. Kod promocyjny produktu można znaleźć w części opisowej faktury. 

3. Kod kreskowy można znaleźć na opakowaniach wszystkich produktów objętych promocją. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału szczegółowej faktury do zweryfikowania zgłoszenia. Organizator może również w dowolnym momencie poprosić o inne informacje potrzebne do weryfikacji, który należy przekazać Organizatorowi w terminie 14 dni.

5. Przesłana zeskanowana lub sfotografowana kopia oryginalnej faktury musi być czytelna. Nieczytelne kopie nie będą akceptowane jako dowód zakupu, a zgłoszenie nie zostanie zatwierdzone. 

6. W celu weryfikacji zgłoszenia, wymaga się podania przez Uczestników poprawnych danych podczas wysyłania zgłoszenia. 

7. Zgłoszenia można wysyłać tylko w związku z nagordami dostępnymi w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany.

8. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po upływie określonego czasu nie będą rozpatrywane.

9. Użytkownicy ubiegający się o zwrot pieniędzy, muszą podać prawidłowe dane rachunku bankowego, aby otrzymać zwrot. Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza rachunku bankowego muszą być zgodne z danymi Uczestnika. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, uszkodzone lub opóźnione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności błędy techniczne, telekomunikacyjne lub błędy strony internetowej. Dowód wysłania zgłoszenia nie jest dowodem otrzymania zgłoszenia.

11. Możliwe jest złożenie tylko jednego zgłoszenia przypadającego na osobę, firmę, adres lub konto bankowe. Uczestnik promocji może zgłosić kilka produktów objętych promocją, pod warunkiem posiadania faktur dokumentujących ich zakup. Duplikaty zgłoszeń lub faktur zostaną odrzucone, a Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Programu.

12. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Użytkownicy otrzymają e-mail potwierdzający akceptację zgłoszenia. Użytkownicy, którzy wysłali nieważne zgłoszenia otrzymają e-mail z wyjaśnieniem, dlaczego ich zgłoszenie nie zostało zatwierdzone. W przypadku nieotrzymania e-maila w ciągu 10 dni od wysłania zgłoszenia należy skontaktować się z Organizatorem korzystając z danych w zakładce „Kontakt” na stronie www.officerewards.eu.

5. Nagrody

1. Przyznawanie nagród jest zależne od ich dostępności.

2. Wszystkie nagrody zostaną dostarczone w ciągu 28 dni od weryfikacji. 

3. Bony podarunkowe zostaną dostarczone na adres e-mail lub adres pocztowy Uczestnika podany podczas rejestracji.

4. Zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika przy wysłaniu zgłoszenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

6. Wysyłka bonów podarunkowych

7. Przyznanie zwrotu pieniędzy

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora danych Uczetników wyłącznie dostawcom Nagród i wyłącznie w celu dostarczenia Nagród w ramach niniejszego Programu.

6. Ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z programu jeśli uzna, że Uczestnik może dopuszczać się nadużyć w Programie, narusza niniejszy regulamin lub w inny sposób działa wbrew idei Programu. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do:

2. We wszystkich sprawach dotyczących promocji decyzja Organizatora jest ostateczna. 

3. Pracownicy wymagają zezwolenia swoich pracodawców lub kadry zarządzającej wyższego szczebla, aby uczestniczyć w Programie. 

4. W przypadku zażądania przez Uczestnika opuszczenia Programu komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie będzie kontynuowana. Konto Uczestnika zostanie zamknięte w ciągu 30 dni, a wszystkie oczekujące na przetwarzanie zgłoszenia zostaną anulowane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub działania Programu w dowolnym czasie z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli jest to konieczne z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą opublikowania zmodyfikowanego regulaminu lub zmodyfikowanego Programu na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu lub działania Programu, brak odwołania lub dalsze korzystanie z Programu po upływie 30 dni uznaje się za akceptację zmienionego regulaminu lub działania Programu. 

6. Dane osobowe zebrane w ramach Programu będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych i nie zostaną zatrzymane przez Organizatora po zakończeniu Programu. 

7. Niniejszy regulamin podlega prawu i jurysdykcji terytoriów, na których Program jest dostępny. Brak ścisłego egzekwowania przez Organizatora wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie stanowi zrzeczenia się prawa Organizatora do egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Organizator nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dostarczonych Nagród. Organizator nie udziela żadnych gwarancji, w tym, ale nie wyłącznie, domniemanych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie gwarancje, poręczenia i reprezentacje, jeśli w ogóle, oferowane przez Organizatora. Ewentualne porady lub informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu nie stanowią gwarancji Organizatora.

9. W przypadku zwrotu zakupionego produktu (tj.produktu objętego promocją), Uczestnik traci prawo do Nagrody. W przypadku gdy Nagroda została już przekazana Uczestnikowi, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Nagrodę. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa Uczestnika.

10. Zabrania się sprzedaży lub wymiany barterowej Nagród/kodów. Prawo Uczestnika do korzystania z Nagród w ramach Programu jest niezbywalne. W przypadku śmierci Uczestnika konto zostanie natychmiast zamknięte. Konto i Nagrody w ramach Programu nie mogą zostać przeniesione na inną osobę w przypadku śmierci Uczestnika lub w inny sposób z mocy prawa.

11. Nagrody nie mogą być wymieniane w części lub w całości na ekwiwalent pieniężny.

12. Zwrot pieniędzy na rzecz Uczestnika zostanie zrealizowany po upłynięciu ustawowego oraz określonego przez Sprzedającego okresu możliwości dokonania zwrotu, w zależności który z tych terminów upływa później. 

13. Decydując się na udział w Programie, Uczestnik zobowiązuje się do umożliwienia Organizatorowi przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednich ofert. Organizator obliguje się przy tym do korzystania z tej metody komunikacji w sposób odpowiedzialny i zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie o ochronie danych UE95/46/WE oraz innych ograniczeń samoregulacyjnych. Użytkownicy, którzy wolą nie otrzymywać takich ofert, będą mogli z nich zrezygnować przy pomocy linka w otrzymanym e-mailu.

14. Wszelkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą ujawniane osobom trzecim (innym niż agencja Organizatora do celów serwisowych/ wykonawczych promocji). 

15. Każda próba celowego uszkodzenia strony internetowej lub w inny sposób naruszenia legalnego działania Promocji może stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w przypadku podjęcia takiej próby, udanej lub nieudanej, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Promocja nie działa zgodnie z planem, w tym z powodu wirusa komputerowego, błędów oprogramowania, manipulacji, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznych, problemów lub awarii technicznej sieci lub linii telefonicznej, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, nieotrzymania wiadomości e-mail lub zgłoszenia przez Organizatora ze względu na problemy techniczne lub natężenie ruchu internetowego lub ruchu na stronie internetowej lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które wpływają na bezpieczeństwo administracji, sprawiedliwość, uczciwość i prawidłowy przebieg tej loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek z powyższych, w tym wszelkie szkody lub uszkodzenia komputera uczestnika lub dowolnego innego komputera innej osoby w związku z lub wynikających z uczestnictwa lub pobrania jakichkolwiek materiałów. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie otrzyma swojej nagrody w wyniku dostarczenia niewystarczających lub nieprawidłowych informacji podczas rejestracji na stronie internetowej.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie e-maili do Uczestników. Obowiązkiem Uczestnika jest sprawdzić, czy e-maile od Promotora nie są automatycznie klasyfikowane jako wiadomości "śmieci" lub "spam" i wysłane automatycznie do skrzynki na wiadomości-śmieci lub w inny sposób filtrowane lub usuwane.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub innej natury, które sprawiają, że udział w Programie nie jest niemożliwy lub jest opóźniony.

20. Organizator nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego i stale bezpiecznego dostępu do promocyjnej strony internetowej. Liczne czynniki poza kontrolą Organizatora mogą zakłócać funkcjonowanie strony internetowej. W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator lub partnerzy promocji wykluczają wszelkie dorozumiane gwarancje czy warunki.


Regulamin - Konkurs Nobo

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności z innymi informacjami, w tym reklamami i materiałami promocyjnymi. Instrukcje dotyczące dokonywania zgłoszeń i przyznawania nagród są uważane za część niniejszego Regulaminu. Uznaje się, że wszystkie osoby korzystające z promocji akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. Prosimy o zachowanie kopii niniejszego Regulaminu.

Organizator: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń na powyższy adres.

Regulamin (pełna wersja):

1. Kwalifikowalność: Losowanie nagród w promocji „Transformacja biura z Nobo” („Promocja”) jest otwarte dla klientów biznesowych będących mieszkańcami Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoch, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Portugalii, Danii, Polski, Szwajcarii i Czech, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy ACCO Brands Europe PLC („Organizator”) i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy lub resellerzy produktów ACCO Brands i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją.

2. Do wzięcia udziału wymagane jest posiadanie indywidualnego i ważnego adresu e-mail dostępnego przez cały czas trwania promocji.

3. Okres trwania promocji: Termin nadsyłania zgłoszeń do losowania zarówno Nagrody Głównej jak i nagród comiesięcznych rozpocznie się 03.01.17. Zgłoszenia do losowań miesięcznych przyjmowane są do końca każdego miesiąca. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 31.12.17.

4. Jak wziąć udział w losowaniu:

5. Zgłoszenia zbiorcze wysłane przez grupy handlowe, grupy konsumenckie, strony trzecie, syndykaty, makra lub inne zautomatyzowane narzędzia oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu w całości, zostaną zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do udziału w losowaniu. Jeśli okaże się, że uczestnik w celu obejścia tego warunku, korzysta z komputera(-ów) do wygenerowania dodatkowych zgłoszeń w sposób, który nie jest zgodny z ideą promocji, zgłoszenia nadesłane przez tę osobę zostaną zdyskwalifikowane, a uzyskane nagrody zostaną unieważnione.

6. Nagrody miesięczne: Zestaw produktów na biurko o wartości rynkowej w wysokości 800 zł / 200 €, zawierający następujące produkty:

Żaden uczestnik nie może zwyciężyć w więcej niż jednym losowaniu miesięcznym.

7. Uczestnicy muszą zachować oryginalne dowody zakupu wyszczególniające zakupione produkty (kopie nie będą zaakceptowane) do celów weryfikacji. Aby uniknąć wątpliwości, dokonując kilku zgłoszeń, do odbioru nagrody wymagane będzie posiadanie kilku dowodów zakupu. W Irlandii zarejestrowani klienci biznesowi, którzy posiadają konto Office Rewards, mogą dokonać zgłoszenia, udzielając odpowiedzi na pytanie oparte na umiejętności oraz przesyłając za pośrednictwem strony internetowej informacje o zakupie, które następnie zostaną zarejestrowane do udział w losowaniu nagród. Zarejestrowani klienci biznesowi w Irlandii Północnej i Szwajcarii, którzy posiadają konto Office Rewards, mogą dokonać jednorazowego zgłoszenia bez zakupu, wnioskując o specjalny kod PIN pod adresem info@officerewards.eu.

8. W każdym miesiącu kalendarzowym do wygrania jest 15 nagród - w sumie 165 nagród w 11-miesięcznym okresie trwania promocji. Każdego miesiąca niezależny arbiter wybierze losowo 15 zwycięzców, po jednym zwycięzcy z każdego kraju biorącego udział w promocji. Każdemu zwycięzcy przysługuje jedna nagroda.

9. Zgłoszenia do każdego losowania nagród miesięcznych przyjmowane są do następujących terminów:

Ze zwycięzcami skontaktujemy się w ciągu 7 dni od właściwego losowania drogą mailową. Zanim nagroda zostanie przyznana, zwycięzca może być zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu dla wszystkich zgłoszeń, w tym dla zgłoszenia zwycięskiego, w celu ich weryfikacji.

10. W każdym comiesięcznym losowaniu zestawów gadżetów na biurko wezmą udział wszystkie zgłoszenia dla danego miesiąca. Zgłoszenia w danym miesiącu nie podlegają przeniesieniu na kolejne losowania.

11. Aby zakwalifikować się do losowania w kolejnym miesiącu, uczestnicy muszą zakupić kolejny produkt Nobo objęty promocją i dokonać zgłoszenia w opisany powyżej sposób.

12. Nagroda główna: Odbędzie się jedno losowanie nagrody głównej w wysokości 20,000 zł / 5,000 € / £ 5,000 / 125,000 Kč (w zależności od kraju rezydencji zwycięzcy), które zwycięzca będzie mógł wydać w wybrany przez siebie sposób, powiązany z transformacją miejsca pracy. Tylko jeden uczestnik zdobędzie nagrodę główną.

13. Losowanie nagrody głównej w wysokości 20,000 zł / 5,000 € / £ 5,000 / 125,000 Kč zostanie przeprowadzone przez niezależnego arbitra w ciągu 5 dni roboczych po ostatecznym terminie nadsyłania zgłoszeń, który upływa 31.12.2017 r. Ze zwycięzcą skontaktujemy się drogą mailową w ciągu 7 dni od losowania. Zanim nagroda główna zostanie przyznana, zwycięzca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu dla wszystkich zgłoszeń, w tym dla zgłoszenia zwycięskiego, w celu ich weryfikacji.

14. Nagroda główna w wysokości 20,000 zł / 5,000 € / £ 5,000 / 125,000 Kč zostanie wylosowana spośród wszystkich ważnych zgłoszeń nadesłanych przez uczestników ze wszystkich krajów uczestniczących w promocji w ciągu 12-miesięcznego okresu jej trwania. Zwycięzcy miesięcznych losowań zestawów gadżetów na biurko nie są wykluczeni z losowania nagrody głównej.

15. W przypadku gdy Organizator nie jest w stanie skontaktować się ze zwycięzcą któregokolwiek losowania po upływie 14 dni od dnia losowania lub zwycięzca nie jest w stanie dostarczyć dowodu zakupu w ciągu kolejnych 14 dni, lub w przypadku dyskwalifikacji potencjalnego zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia prawa do nagrody i wylosowania nowego zwycięzcy. We wszystkich sprawach dotyczących promocji decyzja Organizatora jest ostateczna.


16. Obowiązkiem uczestnika jest sprawdzanie folderu śmieci/spamu, aby sprawdzić, czy nie otrzymał korespondencji związanego z promocją. ACCO UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione roszczenia wygranej, w przypadku gdy wiadomość e-mail trafiła do folderu śmieci i nie została zauważona/odczytana.

17. Nagrody nie będą wymieniane na gotówkę ani na inne nagrody w całości ani w części, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Organizatora, kiedy to Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną podobną nagrodą o równej lub większej wartości. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej z Organizatorem, nagrody zostaną przyznane tylko bezpośrednio zwycięzcom. Produkty promocyjne nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w części. Sprzedaż lub przekazywanie produktów promocyjnych są zabronione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich zgłoszeń, co obejmuje, ale nie ogranicza się do żądania podania adresu i danych identyfikacyjnych (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni) oraz zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody lub cofnięcia prawa do nagrody i/lub odmowy dalszego udziału w promocji oraz dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek instrukcji, które stanowią część Regulaminu promocji lub jeśli uczestnik w inny sposób zyskał nieuczciwą przewagę w promocji lub zdobył nagrodę dzięki oszustwie.

19. Pracownicy wymagają zezwolenia swoich pracodawców lub kadry zarządzającej wyższego szczebla, aby uczestniczyć w promocji.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały źle skierowane, zagubione, opóźnione, uszkodzone lub skorumpowane podczas wysyłki do lub od Organizatora z powodu nieprawidłowego działania komputera, wirusa, błędu, opóźnienia lub innego powodu, ani za związane z nimi koszty poniesione przez uczestnika. Dowód wysłania zgłoszenia nie jest dowodem otrzymania zgłoszenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niedokładne informacje dostarczone do Organizatora przez uczestnika w zgłoszeniu.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia i do zamknięcia konta uczestnika, gdy uważa się, że narusza on Regulamin oferty.

22. Każda próba celowego uszkodzenia strony internetowej lub informacji na stronie, czy w inny sposób naruszenia legalnego działania promocji może stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w przypadku podjęcia takiej próby, udanej lub nieudanej, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

23. Odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania nagrody spoczywa na uczestniku.

24. Komentarze/zgłoszenia uznane przez Organizatora za niewłaściwe są zabronione; obejmuje to, ale nie ogranicza się do użycia wulgaryzmów, rasizmu, obraźliwych zwrotów/ obraźliwego języka oraz nadsyłania nieodpowiednich zdjęć.

25. Zwycięzca będzie zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia do udziału – w rozsądnym zakresie – w działaniach o charakterze reklamowym w związku z promocją i otrzymaniem nagrody.

26. Imiona i nazwiska oraz kraje zamieszkania zwycięzców (w przypadku zwycięzców spoza Wielkiej Brytanii, a w przypadku zwycięzców z Wielkiej Brytanii nazwy hrabstw) mogą zostać uzyskane po skontaktowaniu się z Organizatorem pod adresem info@officerewards.eu do 3 miesięcy po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

27. Jeśli z jakiegokolwiek powodu którykolwiek z aspektów tej promocji nie działa zgodnie z planem, w tym z powodu zainfekowania sprzętu wirusem komputerowym, awarii sieci, błędów, sabotażu, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, powodujących uszkodzenia lub mających wpływ na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg loterii, Organizator może, według własnego uznania, zmodyfikować lub zawiesić losowanie nagród, lub unieważnić zgłoszenia, których dotyczy problem. W przypadku działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności będących poza rozsądną kontrolą Organizatora, uniemożliwiających Organizatorowi przestrzeganie Regulaminu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań.

28. Organizator i związane z Organizatorem agencje i firmy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, bez ograniczeń, straty pośrednie, szczególne lub wynikowe, lub utratę zysków), koszty lub poniesione szkody (wynikające lub niewynikające z zaniedbania ludzkiego) w związku z niniejszą promocją lub przyjęciem nagrody lub korzystaniem z niej, z wyjątkiem zakresu odpowiedzialności, który nie może być wyłączony przez prawo (w tym uszkodzenia ciała, śmierci i oszustwa) – w takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do minimalnej dozwolonej przez prawo.

29. We wszystkich sprawach dotyczących promocji decyzja Organizatora jest ostateczna.

30. Jeśli którykolwiek z tych punków zostałby uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny, zostanie on oddzielony i usunięty z niniejszego Regulaminu, podczas gdy pozostałe punkty pozostają w pełnej mocy.

31. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej niniejszego Regulaminu opierają się na prawie danego kraju, jednakże w przypadku sporu sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

32. Ochrona danych: Organizator wykorzysta zgromadzone dane osobowe jedynie w celach administracyjnych promocji i w żadnym innym celu, chyba że za zgodą uczestnika. Dane osobowe uczestników będą traktowane jako poufne i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1998. Polityka prywatności Organizatora znajduje się na stronie www.officerewards.eu. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub w razie nieścisłości, prosimy wysyłać e-mail na adres info@officerewards.eu.

Poprzez udział w promocji, uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższym opisem. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie, ale oznacza to utratę możliwości uczestnictwa w promocji.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.