Regulamin promocji

Niniejszy regulamin obowiązuje w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności z innymi informacjami, w tym reklamami i materiałami promocyjnymi. Instrukcje dotyczące dokonywania zgłoszeń i przyznawania nagród są uważane za część niniejszego regulaminu. Uznaje się, że wszystkie osoby korzystające z promocji, akceptują zasady niniejszego regulaminu. Prosimy o zachowanie kopii niniejszego regulaminu.

Organizator: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 8SZ, United Kingdom.

Prosimy nie przesyłać zgłoszeń na powyższy adres.

1. Kwalifikowalność 

1. Promocja Office Rewards („Program”) jest otwarta dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Austrii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Czech i Polski, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy ACCO Brands („Organizator”) i ich najbliższe rodziny, dystrybutorzy ACCO Brands i ich pracownicy oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją. Promocja jest nieważna, jeśli jest zabroniony przez prawo lokalne. 

2. Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni nie kwalifikują się do wysyłania zgłoszeń na rzecz swoich klientów. 

2. Rejestracja

1. Do rejestracji i udziału w Programie wymagany jest dostęp do Internetu.

2. W celu rejestracji, należy odwiedzić stronę www.officerewards.eu, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, określić rodzaj użytkownika (zakup do użytku domowego lub dla firmy) oraz w przypadku użytkowników kupujących dla firmy określić swoje stanowisko, branżę i wielkości firmy. 

3. Uczestnicy Programu mogą posiadać tylko jedno konto, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą wybranego adresu e-mail i hasła. Konta utworzone automatycznie za pomocą urządzeń lub procesów nie są dozwolone. Wszystkie takie konta zostaną usunięte z rogramu. 

4. Uczestnicy mogą zarejestrować się tylko w ich kraju zamieszkania i za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

5. Do wysłania zgłoszenia wymagana jest rejestracja.

6. W przypadku, gdy konto Uczestnika jest nieaktywne przez okres 12 miesięcy lub dłużej, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika z Programu. Organizator podejmie starania, aby skontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail, w celu powiadomienia ich o usunięciu konta w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi w ciagu 30 dni.

3. Produkty objęte promocją

1. Aby wysłać zgłoszenie, należy zakupić produkty objęte promocją. O produktach objętych promocją poinformujemy w materiałach promocyjnych oraz w sekcji „Aktualne oferty” na stronie www.officerewards.eu.  

2. Produkty objęte promocją należy zakupić w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany. 

3. Produkty objęte promocją należy zakupić w okresie określonym w materiałach promocyjnych oraz w sekcji „Aktualne oferty” na stronie www.officerewards.eu. Datę zakupu produktu objętego promocją należy potwierdzić ważnym dowodem zakupu. 

4. Zgłoszenia w ramach Programu należy wysłać w ciągu 30 dni, od daty zakupu produktu objętego promocją. 

5. Produkty objęte promocją muszą być nowymi i oryginalnymi produktami ACCO Brands dostarczonymi przez zarejestrowanych dystrybutorów ACCO Brands. 

6. Promocja ta nie może być stosowana w połączeniu z innymi promocjami ACCO Brands.

7. Produkty objęte promocją są dostępne do wyczerpania zapasów. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówień na produkty objęte promocją przez dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych w trakcie trwania okresu promocyjnego.

4. Zgłoszenia

1. Aby ubiegać się o otrzymanie karty podarunkowej, Uczestnicy muszą wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy na stronie www.officerewards.eu, podając kod kreskowy produktu objętego promocją, kod promocyjny produktu oraz przedstawić dowód zakupu zgodnie z regulaminem Programu.

2. Kod promocyjny produktu można znaleźć w części opisowej faktury. 

3. Kod kreskowy można znaleźć na opakowaniach wszystkich produktów objętych promocją. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału szczegółowej faktury do zweryfikowania zgłoszenia. Organizator może również w dowolnym momencie poprosić o inne informacje potrzebne do weryfikacji, który należy przekazać Organizatorowi w terminie 14 dni.

5. Przesłana zeskanowana lub sfotografowana kopia oryginalnej faktury musi być czytelna. Nieczytelne kopie nie będą akceptowane jako dowód zakupu, a zgłoszenie nie zostanie zatwierdzone. 

6. W celu weryfikacji zgłoszenia, wymaga się podania przez Uczestników poprawnych danych podczas wysyłania zgłoszenia. 

7. Zgłoszenia można wysyłać tylko w związku z nagordami dostępnymi w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany.

8. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po upływie określonego czasu nie będą rozpatrywane.

9. Użytkownicy ubiegający się o zwrot pieniędzy, muszą podać prawidłowe dane rachunku bankowego, aby otrzymać zwrot. Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza rachunku bankowego muszą być zgodne z danymi Uczestnika. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, uszkodzone lub opóźnione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności błędy techniczne, telekomunikacyjne lub błędy strony internetowej. Dowód wysłania zgłoszenia nie jest dowodem otrzymania zgłoszenia.

11. Możliwe jest złożenie tylko jednego zgłoszenia przypadającego na osobę, firmę, adres lub konto bankowe. Uczestnik promocji może zgłosić kilka produktów objętych promocją, pod warunkiem posiadania faktur dokumentujących ich zakup. Duplikaty zgłoszeń lub faktur zostaną odrzucone, a Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Programu.

12. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Użytkownicy otrzymają e-mail potwierdzający akceptację zgłoszenia. Użytkownicy, którzy wysłali nieważne zgłoszenia otrzymają e-mail z wyjaśnieniem, dlaczego ich zgłoszenie nie zostało zatwierdzone. W przypadku nieotrzymania e-maila w ciągu 10 dni od wysłania zgłoszenia należy skontaktować się z Organizatorem korzystając z danych w zakładce „Kontakt” na stronie www.officerewards.eu.

5. Nagrody

1. Przyznawanie nagród jest zależne od ich dostępności.

2. Wszystkie nagrody zostaną dostarczone w ciągu 28 dni od weryfikacji. 

3. Bony podarunkowe zostaną dostarczone na adres e-mail lub adres pocztowy Uczestnika podany podczas rejestracji.

4. Zwrot pieniędzy zostanie przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika przy wysłaniu zgłoszenia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

6. Wysyłka bonów podarunkowych

7. Przyznanie zwrotu pieniędzy

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora danych Uczetników wyłącznie dostawcom Nagród i wyłącznie w celu dostarczenia Nagród w ramach niniejszego Programu.

6. Ogólne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z programu jeśli uzna, że Uczestnik może dopuszczać się nadużyć w Programie, narusza niniejszy regulamin lub w inny sposób działa wbrew idei Programu. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do:

2. We wszystkich sprawach dotyczących promocji decyzja Organizatora jest ostateczna. 

3. Pracownicy wymagają zezwolenia swoich pracodawców lub kadry zarządzającej wyższego szczebla, aby uczestniczyć w Programie. 

4. W przypadku zażądania przez Uczestnika opuszczenia Programu komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie będzie kontynuowana. Konto Uczestnika zostanie zamknięte w ciągu 30 dni, a wszystkie oczekujące na przetwarzanie zgłoszenia zostaną anulowane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub działania Programu w dowolnym czasie z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli jest to konieczne z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wszelkie zmiany będą obowiązywać z chwilą opublikowania zmodyfikowanego regulaminu lub zmodyfikowanego Programu na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu lub działania Programu, brak odwołania lub dalsze korzystanie z Programu po upływie 30 dni uznaje się za akceptację zmienionego regulaminu lub działania Programu. 

6. Dane osobowe zebrane w ramach Programu będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych i nie zostaną zatrzymane przez Organizatora po zakończeniu Programu. 

7. Niniejszy regulamin podlega prawu i jurysdykcji terytoriów, na których Program jest dostępny. Brak ścisłego egzekwowania przez Organizatora wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie stanowi zrzeczenia się prawa Organizatora do egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Organizator nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dostarczonych Nagród. Organizator nie udziela żadnych gwarancji, w tym, ale nie wyłącznie, domniemanych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie gwarancje, poręczenia i reprezentacje, jeśli w ogóle, oferowane przez Organizatora. Ewentualne porady lub informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu nie stanowią gwarancji Organizatora.

9. W przypadku zwrotu zakupionego produktu (tj.produktu objętego promocją), Uczestnik traci prawo do Nagrody. W przypadku gdy Nagroda została już przekazana Uczestnikowi, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Nagrodę. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa Uczestnika.

10. Zabrania się sprzedaży lub wymiany barterowej Nagród/kodów. Prawo Uczestnika do korzystania z Nagród w ramach Programu jest niezbywalne. W przypadku śmierci Uczestnika konto zostanie natychmiast zamknięte. Konto i Nagrody w ramach Programu nie mogą zostać przeniesione na inną osobę w przypadku śmierci Uczestnika lub w inny sposób z mocy prawa.

11. Nagrody nie mogą być wymieniane w części lub w całości na ekwiwalent pieniężny.

12. Zwrot pieniędzy na rzecz Uczestnika zostanie zrealizowany po upłynięciu ustawowego oraz określonego przez Sprzedającego okresu możliwości dokonania zwrotu, w zależności który z tych terminów upływa później. 

13. Decydując się na udział w Programie, Uczestnik zobowiązuje się do umożliwienia Organizatorowi przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednich ofert. Organizator obliguje się przy tym do korzystania z tej metody komunikacji w sposób odpowiedzialny i zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie o ochronie danych UE95/46/WE oraz innych ograniczeń samoregulacyjnych. Użytkownicy, którzy wolą nie otrzymywać takich ofert, będą mogli z nich zrezygnować przy pomocy linka w otrzymanym e-mailu.

14. Wszelkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą ujawniane osobom trzecim (innym niż agencja Organizatora do celów serwisowych/ wykonawczych promocji). 

15. Każda próba celowego uszkodzenia strony internetowej lub w inny sposób naruszenia legalnego działania Promocji może stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w przypadku podjęcia takiej próby, udanej lub nieudanej, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Promocja nie działa zgodnie z planem, w tym z powodu wirusa komputerowego, błędów oprogramowania, manipulacji, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznych, problemów lub awarii technicznej sieci lub linii telefonicznej, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, nieotrzymania wiadomości e-mail lub zgłoszenia przez Organizatora ze względu na problemy techniczne lub natężenie ruchu internetowego lub ruchu na stronie internetowej lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które wpływają na bezpieczeństwo administracji, sprawiedliwość, uczciwość i prawidłowy przebieg tej loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek z powyższych, w tym wszelkie szkody lub uszkodzenia komputera uczestnika lub dowolnego innego komputera innej osoby w związku z lub wynikających z uczestnictwa lub pobrania jakichkolwiek materiałów. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie otrzyma swojej nagrody w wyniku dostarczenia niewystarczających lub nieprawidłowych informacji podczas rejestracji na stronie internetowej.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie e-maili do Uczestników. Obowiązkiem Uczestnika jest sprawdzić, czy e-maile od Promotora nie są automatycznie klasyfikowane jako wiadomości "śmieci" lub "spam" i wysłane automatycznie do skrzynki na wiadomości-śmieci lub w inny sposób filtrowane lub usuwane.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub innej natury, które sprawiają, że udział w Programie nie jest niemożliwy lub jest opóźniony.

20. Organizator nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego i stale bezpiecznego dostępu do promocyjnej strony internetowej. Liczne czynniki poza kontrolą Organizatora mogą zakłócać funkcjonowanie strony internetowej. W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator lub partnerzy promocji wykluczają wszelkie dorozumiane gwarancje czy warunki.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.