Všeobecné podmínky pro poukazy

Tyto podmínky jsou směrodatné v případě jakéhokoli konfliktu nebo rozporu s jinými sděleními včetně reklamních nebo propagačních materiálů. Pokyny pro uplatňování nároku a odměňování jsou považovány za součást těchto podmínek a u všech žadatelů se bude na základě jejich účasti předpokládat, že s těmito podmínkami souhlasili a jsou jimi vázáni. Uschovejte si kopii pro vaši informaci.

Organizátor: ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road, Aylesbury, Bucks, HP21 8SZ. 

Žádáme vás, abyste na tuto adresu nezasílali nároky.

1. Způsobilost 

1. Program Office Rewards (dále jen „program“) je přístupný všem obyvatelům Velké Británie, Normandských ostrovů, Ostrova Man, Irské republiky, Francie, Španělska, Německa, Itálie, Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Rakouska, Dánska, Švédska, Švýcarska, České republiky a Polska ve věku od 18 let výše. Z programu jsou vyloučeni zaměstnanci (a jejich nejbližší rodiny) společnosti ACCO UK Limited (dále jen „organizátora“), její zástupci a veškeré další společnosti nebo osoby profesionálně propojené s programem. Program neplatí tam, kde to zakazuje místní zákon. 

2. Distributoři a prodejci jsou vyloučeni z programu a nejsou oprávněni uplatňovat nároky jménem jejich zákazníků. 

2. Registrace

1. K registraci a účasti v programu je nutný přístup k Internetu.

2. Chcete-li se stát členem, navštivte stránky www.officeRewards.eu a zaregistrujte se tak, že uvedete své jméno, e-mail, zda jste domácím nebo firemním uživatelem, dále pracovní zařazení, odvětví a velikost společnosti (pokud mají tyto údaje smysl). 

3. Člen může mít v rámci programu pouze jeden účet, který je přístupný pouze po zadání jím určené e-mailové adresy a hesla. Účty vytvářené automatizovanými prostředky nebo postupy jsou nepřípustné a budou z programu odstraněny. 

4. Členové se mohou registrovat pouze v zemi jejich bydliště a prostřednictvím oficiálních webových stránek.

5. K uplatnění nároku je nutná registrace.

6. V případě, že se nějaký členský účet nepoužívá nebo je neaktivní po dobu 12 měsíců nebo déle, organizátor si vyhrazuje právo odstranit takový členský účet z programu. Organizátor se pokusí kontaktovat člena prostřednictvím určené e-mailové adresy, aby ho upozornil, že hrozí odstranění jeho účtu. Členům, kteří odpoví do 30 dnů se žádostí o zachování aktivního účtu, zůstane jejich účet v programu Office Rewards zachován. Pokud nepřijde uspokojivá odpověď, může se stát, že členský účet bude odstraněn. 

3. Produkty v akci

1. Aby mohli členové uplatnit nárok, musí si koupit produkty v akci. Informace o produktech v akci budou sdělovány v propagačních materiálech, stejně jako na stránce programu „Aktuální odměny“ na adrese www.officeRewards.eu. 

2. Propagační produkty v akci musí být zakoupeny ze země, v níž je člen registrován. 

3. Propagační produkty v akci musí být zakoupeny v době mezi daty stanovenými v propagačních materiálech, které jsou uvedeny rovněž na stránce „Aktuální odměny“ na adrese www.officeRewards.eu. Datum zakoupení produktu v akci musí být potvrzeno platným dokladem o koupi. 

4. Členové musí odeslat své nároky do programu do jednoho měsíce od koupě produktu v akci. 

5. Propagační produkty v akci musí být nové a originální produkty od společnosti ACCO Brands a musí být dodávány registrovanými distributory produktů ACCO. 

6. Tuto nabídku nelze kombinovat se žádnou jinou nabídkou. 

7. Propagační produkty v akci jsou podmíněny dostupností danou skladovými zásobami. 

8. Organizátor nebude odpovědný za to, že se distributorům nebo prodejcům nepodaří vyřídit objednávky akčních produktů během doby trvání propagační akce.

4. Uplatňování nároků

1. Aby mohli členové uplatnit nárok na odměnu, musí se přihlásit na stránkách www.officeRewards.eu a vyplnit formulář nároku, do kterého zadají čárový kód zařazeného produktu, propagační kód produktu a doklad o koupi. 

2. „Propagační kódy produktů“ lze nalézt na vaší faktuře v části s popisem. 

3. „Propagační čárové kódy“ lze nalézt na obalu všech produktů v akci. 

4. Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si originál faktury s rozepsanými položkami, než bude moci ověřit platnost nároku. Organizátor si také může kdykoli vyžádat další ověřovací informace, které mu musí být předloženy do 14 dnů.

5. Předložená faktura musí být čitelná naskenovaná nebo fotografická kopie originálu faktury s rozepsanými položkami. Nečitelné kopie nebudou přijaty jako doklad o koupi a příslušné nároky nebudou uznány jako platné. 

6. Při předkládání nároku jsou členové povinni uvést správné údaje, aby byl nárok uznán jako platný. 

7. Lze uplatňovat pouze nároky na odměny dostupné v zemi, v níž je člen registrován.

8. Organizátor nebude zpracovávat žádné nároky přijaté po datu ukončení.

9. Členové uplatňující nárok na vrácení peněz budou požádáni o uvedení platných údajů o bankovním účtu, aby mohli obdržet svou odměnu. Názvy bankovních účtů musí souhlasit s údaji o členech. 

10. Organizátor nebude odpovědný za ztracené, poškozené nebo opožděné nároky. Neponese žádnou odpovědnost za technické chyby, telekomunikační chyby, ani chyby na webových stránkách. Doklad o žádosti není dokladem o přijetí.

11. Maximálně jeden nárok z každého zakoupeného produktu v akci. Je přípustné uplatňovat nároky z různých zařazených produktů za předpokladu, že zakoupení různých zařazených produktů je uvedeno na odpovídajících fakturách s rozepsanými položkami. Duplicitní nároky nebo faktury za zařazené produkty budou zamítnuty a členové mohou být vyloučeni z programu.

12. Po ověření platnosti nároku obdrží členové e-mail s potvrzením o uznání jejich nároku. Členové, kteří předloží neplatné nároky, obdrží e-mail s vysvětlením, proč nebyla uznána platnost jejich nároku. Členové, kteří neobdrží e-mail do deseti pracovních dnů od předložení nároku, by měli použít záložku „Kontaktujte nás“ na webových stránkách.

5. Odměny

1. Odměny jsou podmíněny dostupností.

2. Všechny odměny budou vyřízeny do 28 dnů od ověření platnosti. 

3. Poukazy budou doručeny na uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu. 

4. Vracené peníze budou převedeny na bankovní účet uvedený členem při uplatňování nároku. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času přijmout následující opatření s tím, že to pokud možno náležitě a předem oznámí: 

6. Platný nárok na poukaz

7. Platný nárok na vrácení peněz

Členové souhlasí s tím, že dávají organizátorovi právo předávat příslušné údaje pouze poskytovatelům odměn a pouze za účelem realizace odměn v rámci tohoto programu.

6. Všeobecná ustanovení 

1. Organizátor si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení vyřadit člena z programu, pokud se domnívá, že dotčený člen by mohl zneužívat program, porušuje tyto podmínky, nebo jinak jedná v rozporu s duchem programu. Takové jednání mimo jiné zahrnuje:

2. Rozhodnutí organizátora ve všech propagačních záležitostech je konečné. 

3. Pokud se chtějí zúčastnit zaměstnanci, musí si vyžádat svolení od svých zaměstnavatelů nebo vrchního vedení. 

4. Když si člen vyžádá opuštění programu, nebude již mezi ním a organizátorem probíhat žádná další komunikace. Členský účet bude do 30 dnů uzavřen a jakékoli nevyřízené nároky propadnou.

5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit tyto podmínky a/nebo fungování programu na základě přiměřeného předchozího oznámení, pokud to bude nutné z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu. Každá změna vstoupí v platnost poté, co budou upravené podmínky a/nebo změny v programu zveřejněny na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu. Jestliže člen nezruší členství nebo bude pokračovat ve využívání programu do 30 dnů od případného pozměnění těchto podmínek a/nebo fungování programu, bude to považováno za vyjádření jeho souhlasu s upravenými podmínkami a/nebo změnami v programu. 

6. Osobní údaje shromážděné během trvání programu budou využívány pouze k administrativním účelům a organizátor je nebude uchovávat po skončení programu. 

7. Tyto podmínky podléhají zákonům a soudní příslušnosti těch území, na kterých program probíhá. Jestliže se organizátorovi nepodaří prosadit přísné dodržování některého ustanovení těchto podmínek, nebude to vykládáno tak, že se vzdává svého práva na následné prosazování příslušného nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek.

8. Pokud jsou odměny poskytovány organizátorem, organizátor neposkytuje žádné záruky ohledně takových odměn. Organizátor odmítá veškeré záruky, mimo jiné mlčky předpokládané záruky uspokojivé kvality, vhodnosti k určitému účelu a neporušování práv. Organizátor neodpovídá za žádné jím nabízené garance, záruky a prohlášení, pokud takové existují. Žádná doporučení ani informace, které člen obdržel ústně nebo písemně v rámci programu, neznamenají záruku ze strany organizátora.

9. V případě, že člen vrátí původně zakoupenou položku (tj. zařazený produkt), ztrácí právo na jakoukoli odměnu. V případě, že takovému členovi již byla zaslána odměna, musí ji vrátit. Toto nezasahuje do vašich zákonných práv.

10. Prodej nebo výměny odměn/kódů jsou přísně zakázány. Právo člena na využití odměny v rámci programu je nepřenosné. V případě úmrtí člena bude účet okamžitě zrušen. Po úmrtí nebo jiných právních událostech jsou účty a odměny v programu nepřenosné.

11. Odměny nemají žádnou hotovostní alternativu v plné ani částečné výši.

12. Vracené peníze budou členovi přiznány teprve po uplynutí lhůty splatnosti určené zákonem a prodejcem podle toho, která lhůta je delší, a za předpokladu, že se neobjeví žádné problémy nebo spory týkající se transakce. 

13. Když se člen rozhodne k účasti v programu, dává tím organizátorovi souhlas k tomu, aby mu e-mailem oznamoval vhodné nabídky. Organizátor bude tento způsob komunikace vždy používat zodpovědně v souladu se směrnicí 95/46/ES o ochraně osobních údajů a dalšími samoregulačními omezeními. Členové, kteří by takové nabídky raději nedostávali, se budou moci v přijatém e-mailu odhlásit z odběru.

14. Veškeré osobní údaje týkající se členů budou využívány výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny žádné třetí straně (jiné než zprostředkovatelům organizátora za účelem obsluhy/realizace propagačních akcí a odměn). 

15. Jakýkoli pokus o úmyslné poškození webových stránek či informací na nich uvedených nebo o jiné narušení legitimního fungování propagační akce může být porušením trestního a občanského práva, a organizátor si v případě takového pokusu bez ohledu na jeho úspěšnost vyhrazuje právo požadovat odškodné v plném rozsahu, jaký připouští zákon.

16. Organizátor neponese žádnou odpovědnost, jestliže tato propagační akce z jakéhokoli důvodu nemůže probíhat podle plánu; mezi takové důvody patří infikování počítačovým virem, chyby v softwaru, nedovolená manipulace, neoprávněný zásah, podvod, technické poruchy, problémy nebo technické závady v jakékoli telefonní síti nebo vedení, online počítačových systémech, serverech nebo u poskytovatelů, v počítačovém vybavení či softwaru, nedoručení nějakého e-mailu nebo nároku organizátorovi z důvodu technických problémů, nedostatečné propustnosti internetové sítě nebo webových stránek, nebo jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu organizátora, které poškodí nebo naruší administrativní zabezpečení, spravedlivost, neporušenost nebo správné provádění tohoto programu. Organizátor neodpovídá za žádné jednotlivé nebo kombinované újmy ani škody na počítačích účastníků či jakýchkoli jiných osob v důsledku nebo v souvislosti s účastí či stahováním jakýchkoli materiálů. 

17. Organizátor nebude odpovědný za to, že členové neobdrží svou odměnu, pokud při registraci na těchto webových stránkách uvedli nedostatečné, nesprávné nebo nepravdivé údaje.

18. Organizátor nebude odpovědný za žádné opožděně doručené nebo nedoručené e-maily členům. Člen je povinen zajistit, aby e-maily od organizátora nebyly automaticky označeny jako „nevyžádané“ nebo „spam“ a zachyceny filtrem člena pro nevyžádanou poštu nebo jinak filtrovány či odstraněny.

19. Organizátor nemůže nést odpovědnost za žádné technické ani jiné problémy, které znemožní nebo zdrží účast.

20. Organizátor nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný ani zabezpečený přístup k webovým stránkám. Provoz webových stránek může být narušen řadou faktorů, které jsou mimo kontrolu organizátora a/nebo partnerů propagačních akcí. Organizátor a/nebo partneři propagačních akcí v plném rozsahu povoleném zákonem vylučují veškeré mlčky předpokládané záruky, podmínky a další vyplývající náležitosti.

We use cookies to ensure you have the best possible experience on our website. By continuing to use this website we assume you are happy to accept these cookies. Learn more about our cookie usage or how to disable them.